top of page

Algemene voorwaarden Dansstudio Motion

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het
aanbod van Dansstudio Motion en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

Algemene Voorwaarden

 1. Inschrijven
  A. De abonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
  B. De abonnementen worden aangegaan voor 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. Welke loopt vanaf het moment van bevestiging.
  C. Losse danslessen bijwonen is mogelijk, hier kunt u een ‘strippenkaart’ van 10 lessen voor aanschaffen. Dit is mogelijk vanaf 21 jaar.
  D. Binnen het cursusjaar worden de schoolvakanties aangemerkt als zijnde vakantiestop. Exacte data per jaar nader te bepalen. Opgaaf hiervan vind plaats minimaal 1 maand voor begin van het nieuwe cursusjaar.
  E. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een abonnement via onze betaalpagina. Bij bevestiging van uw inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden. Mocht u op een andere manier willen inschrijven, neem dan contact op met aanmelden@dansstudiomotion.nl.
  F. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

 2. Betaling
  A. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnementsgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van Dansstudio Motion blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
  B. Het abonnementsgeld is gebaseerd op de looptijd van het aangegane abonnement. De betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt plaats door middel van incassobetaling.
  C. De betaling van het lesgeld vindt vooraf plaats in maandelijkse termijnen.
  D. Het lesgeld wordt vooraf geïncasseerd vanaf de dag dat u het abonnement aanschaft.

 3. Opzegging
  A. Opzegging van een abonnement dient men schriftelijk te doen. Een opzegging dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het lopende abonnement bij Dansstudio Motion ontvangen te zijn. Bijv. loopt het abonnement t/m 31 december, dan dien de opzegging voor 1 december binnen te zijn. Een abonnement mag tussentijds gepauzeerd worden voor maximaal 6 maanden. 
  B. Abonnementen voor leden onder de 4 jaar kunnen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dit is maximaal 1x per seizoen mogelijk. Opzeggen is alleen mogelijk door een schriftelijke opzegging via e-mail. Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
  C. Van een correcte opzegging wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De opzegging is alleen na bevestiging vanuit Dansstudio Motion voltooid.
  D. Bij uitschrijving op andere momenten in het cursusjaar blijft de verplichting tot betaling van kracht tot het einde van het lopende abonnement behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
  o verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20 km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio Motion een bewijs van de verhuizing zoals een inschrijving bij een andere gemeente.
  o langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van de cursist, waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van bijvoorbeeld een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte;
  o bij overlijden van de cursist. Hiervoor ontvangt Dansstudio Motion een bewijs in de vorm van bijvoorbeeld een overlijdensakte;
  o indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Motion opvolgt om de cursus te beëindigen.
  o wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Motion. In deze gevallen zal de inschrijving bij uitzondering worden stopgezet waarbij een opzegtermijn van minimaal 1 maand geldt. Restitutie van cursusgeld is in dit geval mogelijk. Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Motion. Dansstudio Motion beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

 4. Herroepingsrecht
  A. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar administratie@dansstudiomotion.nl Hierin staat een duidelijke vermelding van:
  o voornaam en achternaam leerling of cursist
  o de les waarvoor een abonnement is afgesloten en welke dient te worden ontbonden
  o dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen.
  B. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief.
  C. Indien de cursist al een bedrag betaald heeft, zal Dansstudio Motion dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de cursist is gebruikt tenzij de cursist nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  D. Bij ondertekening verklaart de cursist of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement.

 5. Aanbod
  A. Bij inschrijving dient de volgende informatie bekend te zijn m.b.t. de gekozen cursus(sen):
  o de globale inhoud van de cursus
  o het aantal lessen
  o de tijdsduur van een les
  o de lestijden
  o de aanvang van de cursus
  o de frequentie van de lessen
  o eventuele overige verplichtingen
  B. De directie mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn.
  C. In geval van annulering voor aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
  D. De indeling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. De indeling is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
  E. De indeling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden/lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over indeling is geen discussie mogelijk, Dansstudio Motion beslist hierin.
  F. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor om het aanbod welke betrekking heeft op de overeenkomst tussentijds te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op leeftijd, tijdstip, locatie of docent.
  G. Indien het niet mogelijk is om lessen te laten plaatsvinden, behoudt Dansstudio Motion zich het recht voor om lessen in te halen in lesvrije weken en af te wijken van de planning zoals gecommuniceerd voor aanvang van het cursusjaar.

 6. Verhindering & annulering
  A. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.
  B. Bij annulering van de les ontvangt de cursist (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven)
  bericht over uitgevallen lessen per Whatsapp en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Daarnaast ontvangt de cursist ook een e-mail met informatie (mits hiervoor toestemming is gegeven).
  C. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Motion hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op het telefoonnummer van de betreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.
  D. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

 7. Overmacht
  A. Dansstudio Motion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dansstudio Motion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dansstudio Motion niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dansstudio Motion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dansstudio Motion zijn verbintenis had moeten nakomen.
  C. Dansstudio Motion kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm.
  D. wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
  E. videolessen middels een livestream of Youtube
  F. verplaatsen van lessen naar andere weken in het cursusjaar
  G. Indien het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de overeenkomst op een aangepaste manier aan te bieden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  H. Indien Dansstudio Motion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dansstudio Motion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  De cursist is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 8. Aansprakelijkheid
  A. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van Dansstudio Motion, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
  B. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Dansstudio Motion of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansschool.
  C. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
  D. De directie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties & tijdens onze activiteiten.
  E. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Dansstudio Motion te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

 9. Gegevens
  A. Dansstudio Motion verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dansstudio Motion via e-mail. Hoe wij hiermee omgaan kunt u lezen in onze privacyverklaring en in ons privacy beleid.
  B. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dansstudio Motion de betreffende dienst niet aanbieden.
  C. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU. Dansstudio Motion behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dansstudio Motion dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dansstudio Motion te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 10. Overig
  A. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in leslocaties te houden aan de huisregels van Dansstudio Motion evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
  B. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
  C. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de cursisten zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
  D. Bij ondertekening verklaart de cursist de door Dansstudio Motion opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Dansstudio Motion geweigerd zal worden.
  E. De cursist verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten die Dansstudio Motion biedt tenzij de cursist vooraf anders heeft gemeld bij Dansstudio Motion. Alleen met akkoord van Dansstudio Motion kan een cursist zonder volledige gezondheidsverklaring deelnemen aan de danslessen.
  F. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de cursist zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de cursist.
  G. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden alsmede de Huisregels en overige bepalingen eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen redelijk zijn. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De cursist zal te allen tijde geïnformeerd worden over grote inhoudelijke wijzigingen.
  H. Dansstudio Motion behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De cursist wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. De cursist heeft bij verhoging van het lidmaatschap (behalve overheidsmaatregelen en prijsindexeringen) het recht om het lidmaatschap per direct te beëindigen binnen 30 dagen na aankondiging.

bottom of page